Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Pasisukinėjęs Skiemonių miestelio centre, užsuku į pažįstamus Karalkevičių namus. Kieme suamsi šuo, sodietiškais balsais sukudakuoja kelios vištos, prieangyje viksteli vikrus katinėlis ir aš susitinku ir pakalbinu jau aštuonių dešimčių metų sulaukusią guvią sodybos šeimininkę Janiną Karalkevičienę.

Idiliška trijulė

Pasigėriu katinėliu ir moteris tarsteli, kad tai ne jos, o gero kaimyno, malūnininko Kazimiero Liepos palikimas. Miestelio simboliu daugelio laikomas, dviaukštis prancūziško stiliaus su visa malimo įranga malūnas stūkso čia pat už keliūtės, našliu likęs jo savininkas nūnai gyvena pas dukterį Vilniuje, o čia likusią istorinę vertybę, atrodo, jog visai nebrangiai bando parduoti, bet pirkėjų kol kas neatsiranda. Moteris atsidūsta ir prisimena tuos dar visai netolimus laikus, kai tebebuvo gyvas jos vyras Kazimieras Karalkevičius, kaip jis mėgdavo rytmečiais gatvėje prie savo namų stoviniuoti – gal pažįstamą susitiks, gal ką nors naujo sužinos, domėjosi istorija ir pats buvo sukaupęs nemažai senienų, turėjo savotišką muziejėlį. Toks pat buvo ir kaimynas K. Liepa, kuris laukdavo malūno dirbtuvėlių duris atvėręs, gal kas nors užeis pasikalbėti ar pasivaišinti.
Šventadieniais abu eidavo į bažnyčią, abu įsitaisydavo choro balkone – vienas sėsdavo garbingiems vyrams skirtoje vietoje, antrasis giedodavo chore. Abu bičiuliavosi su tuometiniu klebonu Eugenijumi Staleronka, visa trijulė kas antrą šeštadienį susitikdavo paprastoje, kaimiškoje Karalkevičių pirtyje, kur nusiprausdavo, pasivanodavo ir apie parapijos, krašto ir šalies įvykius pasikalbėdavo, papolitikuodavo. Geri laikai buvo, jau nė vieno šių vyrų nebėra Skiemonyse ir tą idilišką gerumą supranti tik jam praėjus.

Bajorų gūžta

Seneliai buvo neturtingi, bet garbingi bajorai Kotryna (Liskauskaitė) ir Jonas Bilinskai. Jie neblogai vertėsi ūkininkaudami nuomojamuose dvaruose, labai gerai užderėdavo laukuose pasėliai, „ėjo rankon“ ir gyvuliai, sūrius, sviestą veždavo į Anykščius, kur parduodavo žydams. Šeima buvo gausi, užaugo penki vaikai: Jonas, Antanas, Juozas, Paulina ir Marytė. Buvo bajorai, tad tarpusavyje šeimoje kalbėjosi lenkiškai, artimiau bendravo su kitais apylinkės lenkuojančiais, prenumeravo ir lenkišką laikraštį „Chata Rodzina“.
Daug metų šeima nuomavosi generolui Romanui Kelpšai priklausantį Kurklių II dvarą, kuriame buvo puikus rūmas, ūkiniai pastatai, parkas su nuostabiomis liepų alėjomis. Ponas savų vaikų neturėdamas buvo pasišovęs leisti į mokslus vyriausiąjį Bilinskų sūnų, bet jo motina atkirtusi, kad niekas geriau už ją neišmokins. J. Bilinskas planavo tą dvarelį įsigyti, jau buvo su ponu susitaręs ir šiek tiek pinigų įmokėjęs, bet be jokių dokumentų ir, ponui numirus, našlė dėjosi nieko nežinanti. Tik tarpukariu dvarą „porceliuojant“ kaip mažažemis jis gavo bene 13 ha žemės. Tėvų ūkyje liko šeimininkauti Juozas, o kiti išėjo į pasaulį. Vyresniojo sūnaus Jono Bilinsko gausioje šeimoje augusi ir dar senelių namuose gimusi Janina vos kelių metų buvo atiduota auklėti tėvuko seserei Marytei Pipirienei į Fedariškių vienkiemį, mat ta su savo vyru Povilu, tarnavusiu eiguliu ir ūkininkavusiu, savų vaikų neturėjo. Sodyba, kurią gyventi užleido giminaitis, gerą tarnybą Šimonių miškų urėdijoje turėjęs Henrikas Bžeskis, buvusi nuostabioje vietoje, nelabai toli Rubikių ežero, ant kalnelio, pamiškėje, su dideliu sodu, troba švytėjo baltomis langinėmis. Gyventi pas tetulę buvo puiku, kasdienius darbus valakiniame ūkyje padėdavo įveikti nuolat samdomas bernas, pusmergė, džiugios būdavo šventės, giminių susibūrimai, bet užgriuvo karas, pokaris su savomis baisybėmis.

Pokario audrose

Į pamiškės sodybą dažnai pasibelsdavo partizanai ir Pipirai juos visada paremdavo. Kartą užėjo ir garsusis Antanas Kraujelis su bendražygiu Apocianka, nusprendė pailsėti, nusiprausti, o kaimynų sodyboje gero vandens nebuvo, tai Janina atnešė jiems iš savo šulinio tyro vandens. O vieną rytą, buvo tai bene 1945 m. birželio 12-oji, užėjo net šešiese, pavargę, alkani ir nelabai atsargūs, tad net nieko sargyboje nepalikę visi sugužėjo į trobą, šautuvus sustatė į kampą, nusiavė kojas ir paprašė užvalgyti. Tik teta pradėjo ieškoti jiems maisto, žvilgt pro langą – kieme kareiviai. Partizanai smuko į kitą trobos galą, pro langus į sodelį ir puolė bėgti netolimo miškelio link. Kareiviai ir stribai ėmė šaudyt. Tad ir paklojo du pievoje, trečią rado nebegyvą sėdintį po medžiu jau miškelyje, du laimingai paspruko, o dar vienas, nestipriai kliudytas į koją Povilas Esmantas iš Juškonių, visą dieną pratūnojo raistelyje ir liko gyvas. Bolševikai šeimininkus apstumdė, kaltino, kam partizanus priėmę, P. Pipiras gynėsi, kad nepažinęs, jog tai miškiniai, bet buvo areštuotas ir nugabentas į Utenos kalėjimą. Iš ten po poros savaičių pavyko išvaduoti, mat vokietmetyje pas juos slapstęsis ir po karo nemenku viršininku Skiemonyse tapęs Satkūnas gerai pažinojo kalėjimo viršininką, parašė raštelį, prie kurio M. Pipirienė pridėjo dar ir lašinių bei kitų gėrybių.
Nukentėjo už pagalbą partizanams ir Janinos tėvukas J. Bilinskas, tarnavęs eiguliu prie Troškūnų, kuris buvo dešimčiai metų išgabentas į Archangelsko srities lagerius, Lietuvoje pasiliko žmona su pulku vaikų. Kalinys sunkiai dirbo, kentė šaltį, badą, gelbėjo siuntiniais artimieji, dažniausiai įdėdavę taukuose mirkytos duonos džiūvėsių, tad sveikas ir gyvas sugrįžo į Lietuvą.

Bajoriška šeima

Gyvenimas ritosi tolyn, J. Bilinskaitė suaugo, susibičiuliavo su bajoriškos kilmės vyruku Kazimieru Karalkevičiumi ir 1956 m. ištekėjusi persikėlė gyventi į Skiemonis.
Nūnai moteris prisimena, kad visada norėjusi būti tikra miestiete, gyventi dideliame mieste, bet jos vyras niekur iš mylimo krašto išvažiuoti nenorėjo. Tad gimtosios parapijos mietelyje pasistatė jaukų namą, čia gimė, užaugo visi trys Karalkevičių vaikai – Regina, Stasys ir Zenonas, čia pragyveno tiek nuostabių, laimingų ir kartais pasitaikančių vargų paženklintų metų.
Jau beveik dešimtmetį našlauja, dar domisi miestelio ir pasaulio įvykiais, džiaugiasi, kad aplanko vaikai, vaikaičiai, kad tebėra neblogos sveikatos dar pati gali visur nueiti ir nuvažiuoti.
Smagu, kad sūnus Zenonas bajorišką kilmę liudijančius dokumentus išrūpino, kad ir ji dalyvavo jų įteikimo iškilmėje su kitais Lietuvos Bajorų Karališkosios sąjungos nariais. Atverčia ir parodo ant didelio pergamento surašytą bajorystės dokumentą, ant sienos kabantį keramikinį Bilinskų giminės herbą – Valtį.

 

„Duok Dieve, tokių
žmonių…“

Taip apie iš Fedariškių kilusią Janiną Karalkevičienę prabilo Skiemonių seniūnijos seniūnas Stasys Steponėnas, pastebėjęs, kad iš Fedariškių vienkiemio telikę tik prisiminimai. “Aš ne taip seniai dirbu seniūnu, tačiau žinau, kad Fedariškių vienkiemis išnykęs, tačiau jis gyvas tokių žmonių kaip amžino atilsio jau išėjusio kaimo šviesuolio Kazimiero Karalkevičiaus ir pačiame Skiemonių miestelio centre dabar įsikūrusios Janinos Karalkevičienės gyvenimuose, – pastebėjo seniūnas. – Tai šviesūs žmonės, buvę pavyzdžiu savo sūnums ir dukrai, užauginę ir į gyvenimą išleidę tris vaikus. Vienas jų, Zenonas, gyvena įsikūręs vienkiemyje šalia Skiemonių, renka krašto praeitį menančius eksponatus, domisi praeitimi, aktyviai dalyvauja seniūnijos gyvenime. Tai jis pasirūpino bajorišką giminės praeitį liudijančiais dokumentais. Manau, kad savo šaknų pažinimas žmogų daro savo šalies patriotu, skatina būti vertais savo senelių, tėvų atminimo“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama