Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Pačiame mūsų rajono pakraštėlyje, prie Svėdasus su Utena jungiančio plento ties Žaliąja, prieš pat tiltą į kairę pasukus, gal už trijų kilometrų smagiu smėliakeliu neriančiu kalvomis, kadaise užgaubtomis tamsių miškų, šviesiose Nasvės upelio pakrančių aukštumėlėse nuo senų laikų gyvuoja Vilkabrukių kaimas.Visai netoli, už Šventosios, yra jau Utenos rajonui priklausantis, artimiausias Vyžuonų miestelis, parapijos, kuriai priklauso ir šis kaimas centras.

Vilkapilviai ir stipruolis Kazickas

Pasak senų dokumentų, kaimas kadaise vadinosi Bernotėnais, bet vėliau, matyt, dėl vilkų gausos jam prilipo Vilkabrukių vardas. Tamsiais žiemos vakarais, dar ne taip senais laikais, jie kaukdavo, traliuodavo aplink vešėjusių miškų raistuose. Dar gi pasakojama, kad caro laikais netoliese stovėjęs kelių kaimų valstiečiams tarnavęs nuo bado ir nederliaus gelbėjęs grūdų sandėlis – „magazinas“, o minimo kaimo sodiečiai ypatingai dažnai  prašydavo grūdų. Pyktelėjęs magazino prižiūrėtojas nuolat niurnėdavo: „Ach, jūs, vilkapilviai…“ Prie Nasvės upelio, šalia vieškelio, stovėjusi smuklė, kurioje taip pat ne vienas žmogelis prarasdavo saiką.
Geriausiais laikais, pasak 1923 m. surašymo, kaime buvo 28 sodybos, 130 gyventojų, grynai lietuviškomis, gražiomis pavardėmis šaukiamų: Kazickai, Putrimai, Skardžiai, Prieveliai, Niauros, Juozelskiai, Buitvydai… Vienas Kazickas daug metų tarnavęs bernu pas Vyžuonų kleboną buvo nepaprastai stiprus, visi juo gėrėjosi, o šeimininkas labai mylėjo, bet šis kartą puikybės sugautas susilažino ir bandė sustabdyti Vyžuonos upelės sukamo malūno ratą, bet tas galingas mechanizmas sulaužė narsuoliui kaulus, aplamdė tiek, kad veikiai pasimirė. Visi stebėjosi ir labai gailėjo, ypatingai klebonas, kuris tais metais nupirktą ir bažnyčios bokšte pakabintą varpą pavadino Kazicku.
Ritosi per kaimą istorijos bangos, netolimame amžiuje net du didžiausi karai, po to pokaris, su trėmimais, gaudymais ir šaudymais – 1945 m. balandžio 17 – ąją mūšyje su sovietine kariuomene žuvo net 9 lietuviai partizanai, didžiavyrių žygį mena aukštoje pievoje pilkuojantis grakštus paminklas. Po to buvo kolektyvizacija, nedidelis „Bangos“ kolchozėlis. Ant kalno, ištremtų Kazickų troboje, keletą metų veikė vaikų nestokojusi, bet 1969 m. uždaryta mokyklėlė, prie jos išstatytos fermos, klojimai. Skaudžiai naujųjų laikų globalizacija palietė šitą pakraštėlį, ir dešimties gyventojų jau nebeliko.

Kryžius ir išsaugoti auksinukai

Kaimo pakraščiu tekanti ir visai netoli ties derlingomis Gargažinės pievomis į Šventąją neriantis Nasvės upelis ir mažiems, ir dideliems buvęs tikras stebuklas, mėgdavę ten vaikai pasitaškyti ir suaugę karštomis vasaros dienomis pasimaudyti, dažnas ir meškerę užmesdavo ar žolėse ir po akmenimis rankomis žuvelių sučiupti gebėdavo, rimtesni vyrai pavasarį, akmenimis vagą patvėrę, į paliktus „vartus“ statydavo bučius ir sugaudavo lydekų, kuojų, vėgėlių ir kitokios žuvies gausybę.
Senojoje kaimo „ūlyčioje“  iki šiolei tebežaliuoja keletas didingų medžių, nors viename vis apsigyvena, kalena, gražiu skrydžiu žavintys gandrai.
Klevai galiūnai, pasigėrėtina šešiakamienė liepa, dabar jau vieno kamieno po stiprios vėtros netekusi ir visai šalia pati seniausia, dviejų galų dar ir langines išsaugojusi Fabijono Purtimo, visų Pabijonu vadinto troba. Jų šeimą pokariu ištrėmė į Sibirą, suskubo po medžiu puodynaitę auksinių monetų pakasti, o kai sugrįžo, nors ir ne iš karto, jau šaknimis apaugusią surado ir nusipirko namą prie Vilniaus.  O šiuose namuose gyveno kiti, nemažai metų Jono Galvono šeima, kurioje augo trys guvios, juodbruvos, tėvu pasekusios mergaitės. Regina net neprasta poete tapo, rinkinėlį „Turgaus superinės“ šiemet išleido. Buvęs prie namų ir kryžius, kurį kolūkio pirmininkas nupjauti paliepęs, bet J. Galvonas nepaklusęs, o kai tikėjimo ženklas pažemėje papuvęs pavirto, nuvežė jį ir įkasęs pastatė, pušimis apaugusiomis kaimo kapeliuose. Tolimas tai laikas, neišliko tas istorinis kryžius, nors dar keli metaliniai, seni, rodosi, amžini kryžiai kapavietes tebežymi. Sako ten kadaise ir pasivaidendavo…

Ši diena ir išganinga
kaimynystė – bičiulystė

Visai šalia kapinaičių, storakamienių pušų kaimynystėje, sodybėlėje įsikūrusi Danguolė Skardžiuvienė. Jos vyras Antanas iš tiesų buvo smagus vyrukas, vis kokių nepiktų, o kartais rimtesnių pokštų kaimynams ir pašaliečiams iškrėsdavo, dirbo kolchoze, o po to Utenos mėsos kombinate. Ir ten jam sumanumo netruko, gebėdavo gerų dešrų „sukombinuoti“ ir jomis aprūpindavo plačią apylinkę. Dažnoje šeimoje nuskambėdavo rūpestinga frazė: „Važiuoju pas Untanioką  „šliosų“ pirkti…“ Kombinatorius dažniausiai būdavo gerai nusiteikęs, o taurelę kitą išlenkęs už paklausias prekes gautus pinigus plačiu mostu į kampą mesdavo. Geri, kaip sako žmonės, laikai buvę…
Danguolė iš Butėnų – jau našlė, vienintelė kaime dar didesnį paukščių ūkį ir dar porą melžiamų gyvulėlių, ožkų, belaikanti. Visas džiaugsmas, kai atvažiuoja sūnūs, suguža anūkai, jiems čia, šioje sodyboje, labai patinka. Kuomet namuose viena, vienatvę pergalėti padeda rūpestis gyvulėliais, kasdieniai darbai, kartais dviratuku numinanti į Butėnus, o visai dažnai į pačią Vilkabrukių gyvenvietę. Ten smagių bičiulių moteriškių nestinga. Čia ir seniausia kaimo gyventoja Janina Prievelienė kruta, jau gerokai persiritusi devyniasdešimt, bet dar guvi, pilna žavesio gyvenimu. Prisiminė savo vaikystę, jaunystę, kai nuolat į Vyžuonų bažnyčią bėgdavo, priklausė „angelaičiams“, deklamuodavo eilėraščius, padainuodavo. O štai jos mama su dar dviem kaimynėm, taip gražiai parėkaudamos, matyt, sutartinės tai buvo, dainavo miestelyje sutinkant anos Lietuvos ministrą pirmininką Juozą Tubelį. Visi, suūžus padangėse orlaiviui, smalsiai žvelgdavo, gal savas, karo lakūnas Motiejus Garunkštis skrenda, gal prie smėlio maišelio pririštą laišką numes…
Kaimynystėje tikra laimė, nuostabios kaimynėlės: iš vieno šono Ona Putriemienė, iš kito – Ona Niaurienė, kiek tolėliau – Vanda Juozelskienė, kur buvusios, kur nebuvusios ir krūvoje. Tradiciniai, ypatingi, ir su stipresnėmis vaišėmis suėjimai dienomis, kai į kaimą atvažiuoja autoparduotuvė. Apsipirkusios moterėlės dažniausiai renkasi į jau savotišku „štabu“ tapusią Niaurienės trobą. V. Juozelskienė štai pradeda pasakoti apie sunkią vaikystę Ramuldavos miškų vienkiemyje, vos ne našlaitės dalią ir atkaklų, jauną Debeikių kleboną, taip norėjusį, kad jį jo gaspadine taptų. O. Niaurienė apie nors nelengvą, bet linksmą vaikystę netolimame kaime, savo rūpestingą, darbščią, nuolat dainuojančią, o kartais ir eiles sudėdavusią  motulę Juzę Gudonienę. Viena kitai pritardamos prisiminė poetiškus ir keistus kaimynus, šiek tiek švepluojantį ir savo kalbomis visus pralinksmindavusį Prievielį, kolchozo valdybos narį, kuris išklausęs svariai pratardavo: „Ir aš šitiaip misliju, pirmininke…“  Apie jau Kunigiškių kaime gyvenusią keistuolių Gražių šeimą, apie šiokį tokį burtininką, raganių Samą, visokiais „čerais“ neįtikusius apdovanodavusį…
Kartais į tuos sambūrius užsuka ir vienintelis kaimo vyras Pranas Daugilis. Jau perkopęs aštuoniasdešimt, bet ypatingas, juk pas jį jau kuris laikas gyvena, kur reikia automobiliu nuveža tikra „amerikonė“. Ji gimusi Čikagoje, čia atvyko paviešėti pas Vilkaičius, patiko tas kraštas ir pasiliko, pas Praną gyvena ir gyvenimu patenkinta – Čikagos dangoraižių ir svajonių šalies didmiesčio malonumų nesiilgi. „Šiūr, visur gerai, bet čia geriausia“- įtikinamai pareiškia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama