Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Keliaujant plentu nuo Svėdasų Aulelių link, pravažiavus Daujočius, pakelyje pasitiks senosios Narbučių kaimo kapinaitės. Iš lauko akmenų sumūrytoje tvoroje prie kapinių vartų yra išraižyti skaičiai, bylojantys apie šios „mirusiųjų karalystės“ įkūrimo metus. Narbučių kapinės buvo įkurtos 1887 metais, tad kitamet joms sukaks 130 metų.

Dėl kapinių vos pavyko Sibiro išvengti…

Iš Svėdasų krašto – Narbučių kaimo – kilęs, Anykščiuose gyvenantis Albinas Gudonis teisėtai gali pasidžiaugti ir pasididžiuoti, kad šios kaimo kapinės atsirado jo senelio Antano Gudonio iniciatyva. Albinas prisimena savo vaikystėje ir jaunystėje girdėjęs iš tėvelio Rapolo Gudonio pasakojimą apie kapinių Narbučiuose atsiradimą. Esą, toje vietoje vieną rytmetį vietiniai gyventojai surado mirusio nežinomo elgetos kūną. Būdami pamaldūs, sodiečiai iškasė duobę, palaidojo elgetą, pasimeldė už jo sielą ir nusprendė ten įkurdinti kaimo kapinaites, kur amžinajį atilsį surastų visi Anapiln išėję. Mat, kaip tiktai tuo metu dideliame Narbučių kaime kapinių nebuvo. Kapinių steigimo iniciatorius buvo šio krašto šviesuolis, įvairių gerų darbų sumanytojas Antanas Gudonis. Jo suburti sodiečiai rinkosi į talkas, ruošė vietą būsimosioms kapinaitėms, rinko laukuose akmenis, vežė juos prie kapinių, mūrijo tvorą, gamino medinius vartus. Išskobė ir aukštą medinį kryžių, kurį pastatė būsimųjų kapinių centre…
Šiandien, praėjus šitiek metų, sunku net ir įsivaizduoti, kad dėl kapinių įkūrimo Narbučiuose galėjo kilti didelis triukšmas, o tų darbų iniciatoriai ir organizatoriai – patekti į kalėjimą ar net į Sibirą…
Albinas Gudonis išsaugojo savo šviesios atminties tėvo Rapolo užrašus. Nuo laiko pageltusiuose puslapiuose svarbiausi R. Gudonio gyvenimo epizodai, užfiksuoti to laikmečio įvykiai, aprašyti sutikti žmonės, perteikti įsimintiniausi Gudonių šeimos faktai.
Dienoraštį primenančiuose Rapolo Gudonio užrašuose galima perskaityti ir tokias eilutes, kurios primins kai kurias senolio Antano Gudonio gyvenimo akimirkas (rašto kalba netaisyta, tiktai šios korespondencijos autorius tekste sudėjo skyrybos ženklus, įrašė nosines raides):
„1948 metais gegužės 3 d. A.A. mirė mano Tėvas Antanas Gudonis (bermavonės Kazimieras), gimęs buvo 1850 arba 1851 metais, baudžiavos laikais, kada dvaruos liejosi prakaitas, ašaros ir kraujas, kada duonelė su pelais maišyta reikėjo žmonėms valgyti, kada žmogus neturėjo nei jokių teisių, buvo ujamas, stumdomas vergas ponų ir dvariškių. Kada mokslas buvo prastiems žmonėms didelė retenybė, vos pramokdavo iš maldaknygės litaniją ir poterius. Toks buvo ir Antanas, pasirašyt pavardės nei vardo nemokėjo, raštą lietuvišką skaitė gerai, nes būdavo eina giedoti laidotuvėse prie mirusiųjų. Per tokį ilgą amžių daug visko pergyveno ir matė, per tame laike buvo didelių pasikeitimų ir atmainų…
Tais laikais Lietuvoje rusų valdininkų buvo visa valia ir valdžia jų rankose. Būdavo asesorius arba zemskas načalnikas nepavelis tau kryžiaus arba kapų įsteigt ir jo klausyk. Nepaklausysi- Sibiras, kalėjimas. A.A. Antanui taip ir atsitiko. Narbučių kaimas neturėjo kapinių, nutarė pasidaryt, apsitvert kapines, pastatė kryžių, apmūrijo akmenine tvora. Tartum viskas baigta… Še tau ir atvažiuoja zemskas, paskui asesorius, sušaukia Narbučių žmones, ieško fundatoriaus (iniciatoriaus) to darbo. Įtaria Antaną, prisikabina. Šiaip taip pasiseka ruskius nulenkt kyšių būdu. Įsako metų datas kryžiaus ir kapinių mūre užtrinti maleva ir vopna, kad nebūtų žymės, kokiais metais dirbtas darbas. Sibiro ir kalėjimo išvengta…“
Kaip ir buvo įsakyta, kaimiečiai ant kryžiaus išraižytus metus užtepliojo dažais, o ant tvoros mūro esančią kapinių įkūrimo datą užtepė kalkėmis. „Patepti“ valdininkai dėl naujųjų kapinių jau nebetriukšmavo, o kitiems „načalnikams“ tos kapinės jokio įtarimo nesukėlė- steigimo metų niekur nebesimatė.

Beraštis sodietis tapo…teisėju

Rapolo Gudonio užrašuose yra ir keletas eilučių apie jo tėvo Narbučių kapinių įkūrėjo Antano Gudonio teisėjavimo metus.
„Antanui prisiėjo net teisėju volostije 12 metų prabūti. Žinoma, tada visa valia buvo ruskių načalnikų, bet visgi šiek tiek užstot lietuvius buvo galima. Vienąsyk įnešė teisėjai ir tarp rusų carų paveikslų pakabino katalikų kryžių. Tuome laike buvo carų iškilmių diena. Atvažiuoja didelis ruskių činaunikas. Pasišaukia Antaną Gudonį ir išvertęs akis kaip žvėris surinka, kas išdrįso taip padaryti, kam Rymo krikščionių, o ne ruskas kryžius pakabintas. Tada Antanas pasiteisino taip, nes esą daugiau lietuvių Lietuvoje, o ne rusų. Žemės karalius esą sutvertas Dangiškojo karaliaus ir esąs už Dangiškąjį mažesnis. Rusas načalnikas išvadino Antaną ir kitus lietuvius sudžias arkliavagiais, užtrenkęs volosties duris ir išbėgęs į kitą kambarį. Bet vėliau įėjęs visų atsiprašęs ir pasakęs, jog Dievas esąs karalius ant visų karalių…
Vedė žmoną Antanas būdamas 45 metų Anelę Šlapelytę Galšiškių kaimo Salų parapijos. Vaikus teturėjo du. Vyresnysis Mykolas mirė turėdamas 16 metų amžiaus. Jaunesnysis Rapolas, prie kurio Antanas ir sulaukė tokio ilgo gražaus amžiaus. Rūkyt nerūkė, degtinės biški išgerdavo, prieš mirtį tik vienerius metus nieko nebedirbo. Klausą turėjo gerą, akimis menkai bematė…“
Nors užrašuose sūnus apie savo šviesios atminties tėvą Antaną Gudonį parašė trumpus prisiminimus, tačiau jie akivaizdžiai byloja apie veiklų, darbštų, patikimą, kitų gerbiamą žmogų. Juk ne kiekvienas buvo renkamas ar skiriamas valsčiaus teisėju. O Antanas Gudonis tokias atsakingas pareigas ėjo net 12 metų. Gana keista, žiūrint iš šių dienų pozicijų, kad teisėju dirbo žmogus, nebaigęs jokių mokslų, net pradžios mokyklos. Pramokęs skaityti namuose iš maldaknygės, Antanas Gudonis nemokėjo rašyti, netgi pasirašyti. Bet pakako žinių, išminties, kad galėtų būti valsčiuje teisėju, dideliu autoritetu, patarėju ir pagalbininku sodiečiams, gimtojo krašto šviesuoliu. Kiek visokių negandų, vargų būta jo gyvenime. Kad ir 1908 metais kilęs gaisras, sunaikinęs visus trobesius. Reikėjo atsitiesti, nepalūžti, nepasiduoti nevilčiai, vėl susikurti naują gyvenimą…

Kapinės buvo virtusios…gyvulių pakrovimo aikštele

Kolūkiniais metais už Narbučių kapinių buvusi darbščių ūkininkų Ziberkų sodyba operatyviai buvo pritaikyta vietos valdžios poreikiams. Sodybos šeimininkai, vengdami tremties, iš gimtųjų namų laikinai pasitraukė į Kauną pas gimines. Ištuštėjusiuose namuose tuomet įsikūrė kolūkio kontora ir Aulelių apylinkės tarybos vykdomasis komitetas. Savaime suprantama, keliu pro kapines tuoj suintensyvėjo transporto srautas. Daug ko prisireikdavo kolūkio kontoroje ar apylinkėje. Tai ir važiavo žmonės kas dviračiais, kas arkliais, o kas ir motociklais, mašinomis ar net traktoriais. Ne kartą pasitaikė atvejų, kai koks sunkvežimis ar traktorius nebeišsitekdavo kaimo kelyje ir užkabindavo kapinių tvorą, išgriaudavo sumūrytus akmenis. O kalnelis, esantis visai šalia kapinių, kolūkmečiu „sėkmingai“ buvo naudojamas kaip…gyvulių pakrovimo aikštelė. Prireikdavo išvežti gyvulius į mėsos kombinatą, o kaip kitaip juos pakrausi? Žinoma, buvo galima sukalti specialius medinius paaukštinimus, ką nors sukonstruoti, kad gyvulius lengviau suvaryti į mašinas. Bet kas gi konstruos, ką nors gamins? Surasdavo kur kokį kalniuką, aukštumėlę ir tuo naudodavosi. Narbučiuose tam tikslui buvo naudojamas šalia kapinių esantis kalnelis. Taip buvo išgriauta ir viena kapinių tvoros dalis. Nedaug trūko, kad ir visa likusi tvora galėjo išgriūti.
Rapolas Gudonis negalėjo ramiai žiūrėti į tokį barbariškumą, nerūpestingumą. Todėl kreipėsi į tuometinį Aulelių apylinkės pirmininką Kazį Kežutį, kad gyvulių pakrovimas į sunkvežimius prie kapinių būtų nutrauktas, o išgriauta tvora –atstatyta. Nors dabar jau šviesios atminties K. Kežutis ir buvo komunistų partijos narys, tačiau tai būta tolerantiško vadovo, ūkiško, jautraus žmogaus. Jis neliko abejingas sodiečio R. Gudonio žodžiams, pasirūpino, kad kolūkis į kapines atsiųstų keletą statybininkų, skirtų statybinių medžiagų. Padedant Rapolui Gudoniui, išgriauta kapinių tvoros dalis buvo atstatyta, visa tvora kapitališkai suremontuota, atnaujinta, sutvirtinta. Vietoje sutręšusių kapinių vartelių buvo įrengti nauji- metaliniai. Tai buvo 1966-aisiais metais. Ir tokią datą galima surasti ant Narbučių kapinių tvoros. Taigi, galima drąsiai tvirtinti, kad savo tėvo Antano Gudonio rūpesčiu įkurtas kaimo kapines išgelbėjo nuo išniekinimo ar visiško sunaikinimo jo sūnus Rapolas Gudonis. Dabar iš senelio ir tėvo „estafetę“ perėmė Albinas Gudonis…

Senelių ir tėvų pėdomis

Narbučių kapinėse, po aukštaūgiais medžiais ilsisi šių kapinių steigimo iniciatorius, valsčiaus teisėjas Antanas Gudonis su ištikima savo gyvenimo palydove Anele, čia amžinajam poilsiui atgulė ir jų sūnus Rapolas Gudonis su žmona Adele. Gimtinės žemelė priglaudė ir kitus Gudonių giminės narius.
Gimtosios Albino sodybos Narbučiuose jau nebėra, tačiau jis nusipirko trobą kaimyniniame Drobčiūnų kaime, kad būtų arčiau gimtojo krašto, arčiau artimųjų kapų. Šiltesniu metų laiku Albinas Gudonis palieka butą Anykščiuose ir įsikuria kaimo sodyboje.
Kai 2010-ųjų vasarą Anapilin iškeliavo Albino sesuo muziejininkė, pedagogė, mokslininkė, visuomenės veikėja, garsių Lietuvoje švietėjų ir kultūrininkų Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus Vilniuje įkūrėja ir ilgametė direktorė dr. Alma Gudonytė, jos laidotuvėmis rūpinos brolis. Albino rūpesčiu po gedulingų pamaldų Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje urna su sesers palaikais iškilmingai buvo palaidota šalia artimųjų Narbučių kapinėse. Albinas prižiūri ne tiktai savo artimųjų kapus. Jam be galo rūpi ir senelio Antano Gudonio rūpesčiu prieš daugiau kaip šimtmetį įsteigtų kapinių likimas, tvarkymas. Ilgą laiką kapinaites puošė senutėlis medinis kryžius. Bet jis taip sutręšo, sulinko, kad stipresniam vėjui papūtus, galėjo nuvirsti tiesiog ant kapų ar net kapelius tvarkančių žmonių. Tad Albinas pasirūpino, kad labai jau varganai atrodantis ir net pavojų keliantis kryžius būtų nupjautas ir pagal visas katalikų tradicijas sudegintas. Albino rūpesčiu vietoje senojo kryžiaus buvo pastatytas naujas gražus, ornamentuotas kryžius.
„Kitaip pasielgti aš net negalėčiau. Juk tas kapines prieš steigė mano senelis Antanas su kitais giminaičiais, kaimynais. Kapinėmis rūpinosi ir tėvas Rapolas, artimųjų kapus prižiūrėjo ir mano senelė, ir motina. Pagarba mirusiesiems, jų amžinojo poilsio vietų tvarkymas tikriems lietuviams yra įaugę į jų širdis, ta graži tradicija perduodama iš kartos į kartą. Štai kodėl negaliu likti abejingas taip brangioms ir artimoms Narbučių kapinaitėms“,- pasakoja Albinas Gudonis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama