Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Žinoma, kad tą kaimą kadaise vadino Medginais ir buvęs čia Svėdasų klebonijai priklausęs palivarkas, su keliomis šeimomis baudžiauninkų, kuriuos panaudoti, išnaudoti, vergais laikyti net dvasininkams buvo suprantamas ir jokių abejonių nekeliantis dalykas. Vėliau, jau po baudžiavos panaikinimo susiformavusiam kaimui davė Kunigiškių vardą.
Jame 1923 m. buvo 40 sodybų su 219 gyventojų. Dabar sumažėjęs, bet vis dėlto tvarkingas ir gyvas sodžius savo žmonėmis, o, matyt, labiausiai – lietuvių akvarelės pradininku Kajetonu Sklėriumi, prieš 140 metų čia gimusiu.
Pasak Svėdasų seniūnijos seniūno pavaduotojo Rolando Pajarsko, kaime nėra apleistų sodybų, gyvenamąją vietą deklaruoja 86 gyventojai.

Apie baudžiavą ir kitas
įdomybes

Sako, kad to Medginių palivarko valstiečius, viso labo 78 sielas, pats kardinolas Jurgis Radvila užrašė Svėdasų parapijai, kunigų vergais paskyrė būti, klausyti, nuolankiai ir kantriai dirbti, savo ponus mylėti ir mažu tenkintis. Po baudžiavos panaikinimo, tarsi ir dvasininkams reikalaujant valsčiaus centras įsikūrė ne Svėdasuose, bet Kunigiškiuose. Vadinosi jis Alotų valsčiumi, o jo raštinė kaimo centre buvo gausiai lankoma įvairių reikalų nestokojančių valstiečių. Čia pat buvo ir smuklė, kurioje užstrigusius reikalų vežimo ratus patepdavo svaigiu gėrimu ir viskas sklandžiai baigdavosi. Čia pat buvo ir mokykla – „narodnoja škola“ , kur ir prasidėdavo visų garsiųjų kraštiečių pirmieji mokslai. Tarpukariu veikė pradžios mokykla, kurioje jaunieji ypač domėjosi ūkio reikalais – gyvai veikė Jaunųjų ūkininkų ratelis. Vyresnieji, mokytojo vadovaujami, būrėsi į „Jaunosios Lietuvos“ – tautiškojo jaunimo organizacijos gretas. Buvo čia ir slapčia bolševikuojančių – gal visa kuopelė veikdavo – kokios komunistinės šventės proga vis Pakalninėj aukštame medyje raudoną vėliavą iškeldavo.
Kolchozmetyje buvo sumanyta čia, senojoje mokykloje, įkurti krašto revoliucinio judėjimo muziejų, menką kertelę tepaskyrus Vaižgantui. Perstatė didžiulį pastatą iš naujo – visokių partijos vadų biustų privežė, kitokio gėrio savosios istorijos, žinomas „politrukas“, taip vadinamas pirmininko pavaduotojas kultūriniam – masiniam darbui uoliai šitais reikalais rūpinosi. Tačiau laikai pasikeitė ir teko kryptį keisti. Vaižgantas, mokykla senoji, kraštiečiai garsieji, daiktai mokykliniai ir nuostabieji sodžiaus buities erdves užpildė. Kasmet vasarą čia vyksta svėdasinių ir tolimesnių vietelių talentų – „deimančiukų“ šventė. Kas ką geba gražaus padaryti, sava patirtimi pasidalinti, dar ir pakalbėti, padainuoti, pagroti čia susirenka.

Kajetono takais

Senasis kaimas, senmedžių gausa, neįtikėtinai daug ąžuolų, kai kur jie net po kelis suaugę džiugina. Senų trobų dar yra. Senoliai teigia, kad čia, kur dabar Meginis gyvena, ir buvusi kadaise Ciprijono Sklėriaus sodyba. Šviesus žmogus buvęs, darbininkas ir giesmininkas bei maršalka bažnyčioje. O šeimoje net 12 vaikų, kaip tų apaštalų. Dar prisidėjus seneliams, dėdėms kaskart beveik dvi dešimtys prie stalo pasistiprinti susėsdavo. Kiek blynų prikepti, ar kitokio gėrio paruošti reikėjo motinėlei…
Beveik pamiršo Kunigiškiuose savąjį žmogų, garsenybę tikriausią. Kuomet šiemetinės meno bei kraštotyros stovyklos, skirtos K. Sklėriaus 140 – ioms gimimo metinėms jaunuoliai vykdydami tyrimą gyventojus klausinėjo, buvo tokių, kurie prisipažino visai apie tokį negirdėję, kiti gi tik žodžiu „girdėjau“ tą žmogų galėjo apibūdinti. Tik vienas kitas prabilo kaip apie dailininką… Negirdėjo, kad jis iki šiol nepralenktas, nepaprastai produktyvus akvarelės meistras, negirdėjo apie jo mokslus Petrapilyje, apie universalius menininkus ruošusią Štiglico mokyklą, kurioje dar besimokydamas K. Sklėrius sukūrė skulptūrą Kirovo tiltui per Nevą, restauravo Vilniaus Petro ir Povilo bažnyčios skulptūras. Metai praleisti Varoneže, Liepojoj, po to jau Kaune – piešiant, meno mokyklą kuriant ir ją administruojant. 1932 m. užgeso vos 55 – ių būdamas. Tiek tebuvo to gyvenimo, pačiame gerume jo gija nutrūko. „Pats tikriausias svajotojas, grynuolis aukštaitis ir spalvinykas…“ – taip gražiai apie savo bičiulį rašė tas pats Vaižgantas. 
Kapinės jau vėliau partizanų atmintimi buvo paženklintos, monumento ūksmėje ilsisi Alberto Nakučio – Viesulo vyrai, tą baisųjį 1949 – ųjų rudenį Savičiūnų miške žuvę. Vėjas tuščiame bokšte, bokšte su išplėšta širdimi – piktadariai pagrobė varpą. Senoji mokykla išsaugojusi daug dvasinio turto. Pamenu, kaip tą žvarbią 1991 m. rudens dieną buvo susirinkę didžiulės minios atgimstančia tėvyne tikinčių ir pasitikinčių. Kalbos, giesmės, pagarbos salvės, pasididžiavimas ir šviesa monumentą suprojektavusio kraštiečio architekto Broniaus Kazlausko veide.
Beje, Svėdasų bibliotekos meno galerijoje veikia birželio mėnesį vykusios, dailininkui K. Sklėriui skirtos kūrybinės stovyklos, piešinių paroda.

Nuostabioji Zofija

Sofijai Grižienei jau greit devyniasdešimt. Ji palaidojo du sūnus, jos anūkė palaužta nelengvo gyvenimo ir jautrumą prigimtinį lydinčios depresijos pernai iššoko iš devintojo aukšto balkono. „Aš turėjau pirmiau mirti, bet ką gi padarysi, kad kitaip išėjo…“ – atrodytų visai ramiai su dieviško nuolankumo gaida ištaria senolė. Iš Rimdžių čia atitekėjusi, meilės paliesta buvo visiškai jaunutė. Tėvai draudė už kaimynų sūnaus tekėti, būtų gal pasprukę prieš jų valią, bet aną paėmė į kariuomenę. „Kaip gi jo besulauksiu…“ – vėl visai paprastai pratarė. Mat dar vienas vyrukas karštai karštai įsimylėjo, amžiną laimę žadėjo… Tai ir ištekėjo. Pirmasis sugrįžęs vaikščiojo kaip nesavas, ir verkė, ir keikėsi, kol nurimo…
Greitai tas gyvenimas praėjęs. Dabar viena savo namuose. Dukra dažnai atvažiuojanti…
Zofijos darbštumu stebisi visas kaimas. Žolelė neturi jokių šansų išgyventi. Nesėdinti be darbo – diena po dienos einanti į daržus, bulvieną ir vos pamačiusi žolelę nudaigojanti. Kuomet atvažiuoja rudenį ūkininkas su traktoriumi bulvių praarti – nukratyti, tai vos ne stebuklą pamato – nei vienos žolelės, nei kokio kito pašalinio žolyno. Mat bulvienojus senoji peiliu nupjauna ir švariai švariai sudoroja.

Vlada ir tamsiaodis kaimynas.

„Žydo bernas“ – kiek piktoku balsu apie savo vyrą ištaria Valė Baltuškienė. Taip kolchozmetį prisimena, taip rūgoja tuos jaunystės metus, kada daugybė darbų namuose ant jos vienos pečių gulė, mat jos vyras, pirmininko Aleksandro Slavensko vairuotojas, dažnai iki tamsios naktelės, iki vidurnakčių namo nesugrįždavo – nuolankiai savo viršininką kur palieptas vežiojo. Ji pati nuo Milokiškio. Prisiminė bičiulystes su pokario partizanais, sesers areštą, vargus lageriuose, apie tą lapkričio dieną, kuomet išduoti ir rusų kareivių apsupti žuvo Alberto Nokučio – Viesulo būrio vyrai. Kolchozas daug jėgų atėmė, štai dabar susuktais, nuolat skaudančiais sąnariais vos paeinanti dviem lazdom pasiremdama. Visa paguoda atėjusi vasara, dažnai lankantys vaikai. Naujienos? Kokios gi naujienos – va tamsiaodis kaimynystėje apsigyveno – keistai elgiasi, kad tik ko nepadarytų… Sunerimusi senolė.
Tikriausias, gryniausias juodaodis, tegul ir JAV gimęs Džeremis, kuris nemėgsta dėmesio sulaukti, nemėgsta, jei kas užeina ir ilgėliau užsibūna, jam reikia uždarumo, būvio savoje erdvėje… Jo nedidukė lietuviškai kalbanti, iš Visagino rusų kilusi žmona įsitikinusi, kad tautybės – tai nereikalingas pramanas… Taip, galvoja Kunigiškiuose nuolatos gyventi, galvoja auginti ypatingas kultūras, iš jų šį tą naudingo ir reto gaminti – šitaip ir verstis. Dviejų metų tamsiabruviukė, garbanota mergaitė laksto po kiemą, o motina apie Svėdasų gimnaziją teiraujasi – juk ji mokytis savo atžalėlę ten leisianti…

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama