Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Anykščių rajono Kunigiškių kaime esantis Svėdasų krašto (Juozo Tumo-Vaižganto) muziejus šią vasarą švęs trisdešimtmetį. Šis muziejus pasakoja apie šalyje ir pasaulyje garsius svėdasiškius ir perteikia XIX amžiaus mokyklos atmosferą.

Per metų tėkmę išlikusi…

Kunigiškių kaimas ilgą laiką buvo Alotų valsčiaus centras, čia stovėjo valsčiaus administracijos pastatas, kiti gyventojų bei tuometinės valdžios poreikiams reikalingi statiniai. Tačiau iki šių dienų senajame Kunigiškių I kaime išliko tiktai buvusios pradžios mokyklos pastatas.
Šią mokyklą vaikystėje lankė būsimieji šviesuoliai, Lietuvai Tėvynei nusipelnę žmonės: lietuvių literatūros klasikas, visuomenės veikėjas kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas, akvarelės meistras dailininkas Kajetonas Skėrius, žymi išeivijos rašytoja Alė Rūta (Elena Nakaitė- Arbienė), rašytojas, visuomenės veikėjas išeivijoje kun. Jonas Kuzmickis- Gailius, mokslininkas kalbininkas Zigmas Kuzmickis, Lietuvos kariuomenės karininkas Alfonsas Skėrius, miręs tremtyje prie Lamos ežero, ir daugelis kitų. Čia, mokyklos pastate gyvenusioje mokytojo šeimoje, nerūpestingos vaikystės dienas leido ir būsimasis pasaulinio garso mokslininkas, semiotikos mokslo pradininkas prof. Algirdas Julius Greimas.
Ilgus dešimtmečius veikusią mokyklą globojo buvęs mokinys žymusis Vaižgantas, 1929 metais Kunigiškių pradžios mokykla pavadinama kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto vardu. Ta proga rašytojas mokyklai padovanojo įvairių knygų ir mokyklinių reikmenų net už 800 litų…
Pokario metais, įsteigus kolūkį, mokykla iš Kunigiškių buvo iškeldinta į Malaišių kaimą ir veikė ištremtų į Sibirą ūkininkų Antanėlių troboje. Tuo tarpu buvusioje pradžios mokykloje įrengiamas klubas, veikė skaitykla. Kolūkiui pasistačius kultūros namus, mokyklos pastate įkurdinami butai, kuriuose apie 20 metų gyveno kolūkiečių šeimos. Vėliau ne vienerius metus namas stovėjo tuščias, neprižiūrimas.
Pastato likimas galėjo būti visai liūdnas, jeigu senoji mokykla nebūtų sulaukusi savojo atgimimo. Padėkos žodžių nusipelno veiklūs kraštiečiai, kurie, rūpindamiesi istorinio pastato likimu, rašė straipsnius į respublikinę spaudą, varstė įvairių žinybų duris, vis primindami, kad buvusią mokyklą reikia gelbėti, restauruoti… Neliko tam abejingi ir Anykščių rajono vadovai, o „Lenino keliu“ kolūkis ėmėsi konkrečių veiksmų. Pagal Paminklų konservavimo instituto vyr. architektės Živilės Mačionienės paruoštą projektą 1986–aisiais prasidėjo buvusios Kunigiškių pradžios mokyklos pastato restauravimo darbai, kuriuos atliko Ukmergės statybos valdybos Anykščių aikštelės kolektyvas.
O 1987-ųjų pradžioje į suremontuotas mokyklos patalpas pradėti gabenti pirmieji muziejiniai eksponatai.

Pradžių pradžia–kolūkio kovų
ir darbo šlovės muziejus

Dabar daugelis muziejaus lankytojų gerokai stebisi, kaipgi gūdžiais sovietmečio laikais pavyko įamžinti kunigo Vaižganto atminimą, įrengti gana gausią šiam krašto patriotui skirtą ekspoziciją? Juk ne paslaptis, „buldozerinio ateizmo“ laikais Vaižgantas ir kiti kunigai rašytojai nebuvo per daug gerbiami ir mylimi. Iš tiesų, muziejaus steigėjams teko „sužaisti“ dvigubą žaidimą. Iš pradžių įsteigtas muziejus buvo pavadintas „Lenino keliu“ kolūkio kovų ir darbo šlovės muziejumi. Viename iš kambarių buvo įrengta senų namų apyvokos daiktų ir liaudies buities padargų ekspozicija, atkurtoje prieškario laikų klasėje surado vietos Vaižgantui skirta ekspozicija. Na, o du muziejaus kambariai buvo skirti kolūkio pasiekimams, darbo pirmūnams, Lenino ordininkams (kurių ūkyje buvo net penki), komjaunimo ir komunistų partijos aktyvistams. O kai buvo net su kaupu „pašlovintas“ kolūkmetis, jau niekam nebeužkliuvo nei Vaižgantas, nei kiti Tėvynės patriotai.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, muziejaus ekspozicijos buvo pertvarkytos. Na, o muziejumi rūpinasi Anykščių rajono savivaldybė ir Svėdasų seniūnija.

Buvusioje mokykloje
atkurta… mokykla

Įrenginėjant muziejų, pagal senas fotografijas buvo sukurta mokyklos iškaba, puošusi pastatą nuo 1929-ųjų iki pokario metų, kuomet ši mokymo įstaiga buvo uždaryta. Pastato viduje muziejaus lankytojų laukia erdvi klasė su trimis eilėmis senų juodų mokyklinių suolų, mokykline lenta, spinta.
Iš Kunigiškių kaimo kilusi, Ukmergėje gyvenusi Danutė Šilinienė, muziejui dovanojusi daugybę vertingų knygų, fotografijų, asmeninių daiktų, labai rūpinosi, kad jos gimtinės muziejus turėtų senus mokyklinius suolus. Ilgos paieškos pagaliau davė rezultatų: tokie suolai buvo surasti Ukmergės rajono Žemaitkiemio pagrindinės mokyklos sandėlyje. Mokyklos direktorius Stasys Misiūnas mielai sutiko nebenaudojamus suolus ir kitokį mokyklinį inventorių dovanoti Kunigiškių muziejui. Nors, kaip vėliau paaiškėjo, už tokį dosnumą direktorius gavo iš savo viršininkų daug pylos, kodėl jis tų suolų nesunaikino, nesudegino, o padovanojo… Kunigiškietis dabar irgi jau Amžinybėn iškeliavęs Aloyzas Kovas padovanojo dvi relikvijas iš buvusios mokyklos laikų: mokyklinį varpelį ir kryžių su nukryžiuotu Jėzumi. Alytiškė Nijolė Muzikevičienė muziejui dovanojo daugybę savo tėvo, Juozo Jokšo, dirbusio prieškaryje Kunigiškių pradžios mokyklos mokytoju ir labai mėgusio fotografuoti, darytų nuotraukų. Taip po kruopelytę Kunigiškių muziejus ir praturtėjo…
Muziejaus lankytojai, ypač vaikai ir jaunimas, mėgsta pasėdėti senuosiuose mokykliniuose suoluose, nusifotografuoti, susidomėję apžiūri mokymo priemones, mokyklinius vadovėlius. Kas pageidauja–gali net paklūpoti klasės kampe ant akmenukų ar stora liniuote pliaukštelėti sau per delną, kitaip tariant, išbandyti fizinių bausmių „malonumą“.

Muziejus veikia visame name

Kurį laiką muziejus Kunigiškuose veikė tiktai pusėje viso pastato, nes čia buvo įrengtas butas, kuriame gyveno viena šeima. Prieš keletą metų tai šeimai pasistačius gyvenamąjį namą ir išsikrausčius, pastate liko šeimininkauti muziejus. Tokiu būdu muziejus gerokai išsiplėtė, atsirado galimybė organizuoti daugiau ekspozicijų.
Buvusioje mokyklos rūbinėje „šeimininkauja“ gausi senienų ekspozicija, čia vos telpa įvairiausi padargai, namų apyvokos reikmenys. Muziejinėje klasėje, kur įamžintas ir Vaižganto atminimas, jau nebetelpa šiam iškiliam kraštiečiui skirti eksponatai. Dalis knygų, foto nuotraukų, dokumentų, bylojančių apie Vaižganto gyvenimo kelią, perkelta į kitus muziejaus kambarius. Čia lankytojai taip pat gali susipažinti su ekspozicijomis, skirtomis išeivijos rašytojams Alei Rūtai (Elenai Nakaitei- Arbienei), Stepui Zobarskui, dailininkams Kajetonui Sklėriui, Jonui Rimšai, vaikų rašytojai Bronei Buivydaitei, pasaulinio garso mokslininkui prof. Algirdui Juliui Greimui ir kitiems iškiliems kraštiečiams. Nepamirštas ir kovotojų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimas, kuriems muziejuje taip pat skirtas atskiras kampelis. Muziejuje pristatomos ir svėdasiškių autorių išleistos knygos.
Svėdasų krašto muziejuje sukaupta gausybė eksponatų, o kai kurie iš jų išties unikalūs. Antai, yra čia paties Vaižganto sesers Ksaverijos (Severijos) Mėgininės šeimai dovanota vaza. Šis įspūdingas suvenyras į muziejų pateko Vaižganto giminaitės vilnietės Danutės Urnevičienės- Mėginaitės dėka. Ji padovanojo ir Vaižgantui priklausiusią peleninę. Anykštėnas Albinas Gudonis padovanojo muziejui svėdasiškio kanklių meistro Juozo Lašo pagamintas kankles. Kaune gyvenantis tautodailininkas Leonas Juozonis padovanojo ne tiktai nutapytą Vaižganto gimtųjų Malaišių kaimo schemą, bet ir Tumų sodybą išraižė ąžuolo gabale. Gamtos mokslų daktaras doc. Romualdas Šimkūnas jau kelinti metai iš eilės muziejui padovanoja po savo medžio drožinį, kuriuose įamžinti Vaižganto kūrinių veikėjai, Svėdasų krašto įžymybės. Vaižganto giminaitis iš Kauno Valentinas Piesliakas parengė Vaižganto genealoginį medį, kuriame išvardinti net aštuonių kartų atstovai.
Surado vietos ir iš JAV anykštėno Mykolo Tunkevičiaus parvežtos ir muziejui padovanotos išeivijos rašytoją, vertėją ir knygų leidėją Stepą Zobarską menančios relikvijos. Atskirą ekspoziciją sudaro ir kraštiečio aktoriaus, respublikos nusipelniusio artisto Ferdinando Jakšio dovanotos spektaklių afišos, nuotraukos bei kiti asmeniniai daiktai. Nemažai muziejuje yra knygų, kurias padovanojo pati autorė garsi išeivijos rašytoja Alė Rūta bei jos dukra dailininkė Rasa Arbas. O svėdasiškis menininkas Aleksandras Tarabilda padovanojo specialiai respublikiniam renginiui- „Vaižgantinėms“ sukurtą įspūdingą krėslą. Per „Vaižgantines“ jis nuvežamas į Malaišius, kur pagarbiai sodinami Vaižganto premijos laureatai. Dėmesio verti ir „smetoniniais“ laikais išleisti pašto ženklai su Vaižganto atvaizdu- Lietuvos Filatelistų draugijos dovana. Arba uteniškių Marijos ir Vidmanto Savickų padovanota 1879 metais Varšuvoje išleista istorinė knyga, paženklinta autentišku Juozo Tumo parašu. Visų dovanų net neįmanoma išvardinti–jas reikia muziejuje pamatyti savo akimis.

Kaupiamos knygos,
leidžiami lankstinukai ir
laikraštis

Muziejuje sukaupta ir gausi dovanotų knygų biblioteka. Prieš keletą metų Svėdasų krašto muziejus, Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga buvo paskelbę akciją „Vaižganto 140-ajam gimtadieniui-140 knygų jo vardu pavadintam muziejui.“ Akcijos metu buvo sulaukta gausybės dovanojamų knygų, jų buvo surinkta arti 200.
Atskirai renkamos ir respublikinės literatūrinės Vaižganto premijos laureatų knygos su autorių autografais. Net porą siuntų su meno kūrinių bei fotografijų albumais muziejui atsiuntė JAV gyvenęs garsus fotomenininkas Algimantas Kezys. O šiaulietė Palmira Ivanavičienė Kunigiškių muziejui perdavė šviesios atminties savo sesers, pirmosios Anykščių Antano Vienuolio muziejaus direktorės Onos Sedelskytės asmeninę biblioteką. Dovanotos knygos ne tiktai eksponuojamos–jas muziejaus lankytojai gali pavartyti, pasiskaityti.

„Deimančiukų“ sambūriai

Nuo 2008-ųjų liepos mėnesį muziejus kartu su Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriumi Kunigiškuose organizuoja jau tradicija tapusius Svėdasų krašto talentų sambūrius „Ieškokime „deimančiukų“ savyje ir šalia savęs“. Muziejuje organizuojamoje talentų darbų parodoje visuomenei turi progos savo darbus pademonstruoti audėjos, mezgėjos, siuvėjos, medžio drožėjai, meninės kalvystės puoselėtojai, dailininkai, fotografai ir kitų sričių atstovai, o kiemelyje koncertuoja muzikantai ir dainininkai, kaimo artistai, savo kūrybą pristato literatai.
Šią vasarą vyks jubiliejinis- jau dešimtasis talentų „susibėgimas“. Šis renginys kasmet sukviečia vis gausesnį būrį dalyvių ir žiūrovų, susirenka ne vien tiktai Svėdasų krašto talentai- atvyksta ir kitų Anykščių rajono vietovių gyventojai, taip pat ir žmonės iš aplinkinių Rokiškio, Utenos, Kupiškio rajonų.

 

Svėdasų krašto muziejus veikia Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Kunigiškių I kaime (nuo Svėdasų reikia važiuoti į Rokiškio pusę).
Muziejaus lankymas nemokamas.
Lankytojus muziejus priima be jokių apribojimų bet kuriuo metu, tiktai pageidautina dėl ekskursijų iš anksto susitarti paskambinus telefonu (8-682) 33024 arba parašius laišką
elektroniniu paštu adresais:
vytautas.bagdonas@anyksciai.lt
arba vytautas.bagdonas51@gmail.com

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama