Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Visai netoli Svėdasų, smagiu, aukštumėlėmis pasišokinėjančiu asfaltatuotu keliuku per Daujočius, netrunki nukeliauti į prie nedidelio ežerėlio įsikūrusį Narbučių kaimą. Geriausiais laikais jame buvo net trys dešimtys sodybų bei beveik du šimtai gyventojų. Buvo čia įdomių žmonių: ir gerų dainininkų, ir pasakotojų, iš kurių pasisekė ir man šį tą įdomaus užrašyti. Nūnai kaimas gyvas vos dviem dešimtimis nuolat gyvenančių ir dažnai ne tik vasarą, bet ir net rudenį čia atvažiuojančių ir pagyvenančių miestelėnų. Tokia yra ir Brigita Bublytė, kuri po daugelio metų pagaliau vėl smagiai susirūpino primirštais senelių namais.

Kaimo istorijos poetika

Ją, kaimo istoriją, savo pasakojimais man išdainavo Juzė Jurgelionaitė Leskauskienė. Ta moteris, kuri apie 1990 – ius tebegyveno pačioje mažiausioje Svėdasų miestelio trobelėje, Ežero gatvės viduryje, slėnio užuovėjoje. Trobelėje, kurioje tilpo tik didelė iš molio suplūkta ir nubalinta krosnis, stalas, suolai, lova ir jos verpimo ratelis. Jį sukdavo, plonas gijas iš vilnos kuodelio verpdavo kol galėjo – buvo nuo mažens įpratusi be darbo nei minutės nesėdėti. Juk ir tarnavo pas svetimus už piemenę, po to už mergą, ir tarnaite pas ponus Šiauliuose daugiau negu dešimtį metų. Patyrė ir gero, ir blogo. Pasakojo apie prieš aštuoniasdešimt metų vykusius įvykius, tarsi jie būtų buvę vakar – prisimindama net mažiausias smulkmenas. Apie seną, trilaukio pasaulio gatvėje po ūksmingais medžiais, kalnelyje, prie šviesia akimi spindinčio ežero gyvavusį Narbučių kaimą. Gyveno gi ten gal dvi dešimtys ūkininkų šeimų, buvo ir kalvis, batsiuvys, jos tėvelis Adomas Jurgelionis mokėjo visokius rykus iš balanų pinti, kubilus, statinaites daryti, todėl nors žemės visai mažai turėjo, bet visai neblogai vertėsi. Pasakojo apie „galuūličy“ buvusią žydo smuklę, apie dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą, tiksliau 1909 metais, vieną gegužės trečiadienį kilusį gaisrą: Žemaitienei neapdairiai išpylus žarijas diendaržyje įsiplieskė liepsna ir supleškėjo beveik visi trobesiai, nors sodiečiai kaip galėjo patys gesino, buvo atvažiavusi ir kažkokia primityvi, poros arklių traukiama gaisrinė iš Svėdasų, kuri priklausė pažangiam klebonui Kazimierui Kazlauskui. Tuomet valdžiai rūpinantis, skubiai, be eilės kaimo žemes dalijo į vienkiemius.

Bubliai – ir tėvynėje,
ir Amerikoje

Tuomet tad ir prie pat kryžkelės, vieškeliuko vedančio Drobčiūnų link trobesius išsistatė Juozapas Bublys. Jo šeimyna buvo didelė, visiems namuose buvo ankštoka, tai kai kas amato mokėsi, mergos ištekėjo, sūnus Jonas pasiliko šeimininkauti, o Pranas išvažiavo laimės ieškoti į Ameriką. Vos porai metų prabėgus kilo karas ir veikiai vyrukas iš Narbučių pateko į Amerikos armiją, dalyvavo kautynėse su vokiečiais Prancūzijoje. Laimės neturėjo – 1918 m. rugpjūtyje pakirto kulka ir pasiliko palaidotas svetimoje žemėje. Buvo apsidraudęs, tai namiškiai jį vis prisimindavo, ypač tuomet, kai bene kas mėnesį pasiimdavo iš pašto kelių dešimčių dolerių išmoką. Prabėgus dvidešimčiai metų nuo mylimo brolio žūties sodyboje, prie vieškeliuko jo atminčiai buvo pastatytas ir iki šiol tebestovi akmeninis kryžius.
Įdomu, kad Amerikoje po Antrojo pasaulinio karo tėvynę surado ir iš Lietuvos pasitraukęs jo jauniausias brolis, mokslus agronomas Vladas Bublys. Jis dar nepriklausomoje Lietuvoje darbavosi Tauragės apskrities agronomu, rašė straipsnius apie žemės ūkį į to meto spaudą. Matydamas, kad sugrįžę sovietai gali persekioti, pasitraukė su šeima į Vokietiją, ten kurį laiką pas ūkininką melžė karves, po to persikėlė į JAV. Apsigyveno Detroite, agronomo karjeros nebesiekė – kelias dešimtis metų darbavosi automobilių gamykloje. Jo sūnus Algis pasižymėjo kaip žymus architektas, modernių daugiaaukščių pastatų projektuotojas ir statytojas.

Skambėjo močiutės
Onos dainos

Mano pažinties su Bublių šeimos istorija atskaitos diena, o gal net akimirka buvo ta, kai Ona Kaulakytė iš Sakonių kaimo prie Šimonių apsisprendė tekėti. Išeiti iš namų į gretimą Svėdasų parapiją, tačiau ne už jauno bernelio, o už rimto, su keliais vaikais nemenkame ūkyje pasilikusio našlio Jono Bublio. Krikščioniškas esmės, pašaukimo suvokimas, noras ir pribrendęs laikas tekėti, per vedybų virsmą išeiti į kitokį gyvenimą, juk jau sočiai buvo merga pribuvusi, metų skaitlius jau artėjo prie trijų dešimčių kryželio – visoje linksmybėje su pavasarininkų organizacijos dvasia, smagiomis šventėmis, vaidinimais ir žmogiškojo pašaukimo krikščionišku suvokimu. Į Narbučius atitekėjusi visuomenės reikalų nepametė, aktyviai dalyvavo Lietuvių katalikių moterų draugijos veikloje. Vėlų 1939 metų rudenį, slaptu balsavimu išrinkus, kartu su Ona Maciūniene ir Ona Baleišiene deleguota į respublikinį kongresą Vilniuje. Į išsvajotą, vėl Lietuvai sugrįžusią sostinę trys svėdasiškės Onos vežėsi ir draugijos vėliavą.
Iš nuolat gaunamų brolio Prano žūties draudimo kompanijos mokamų pinigų, ūkis Narbučiuose labai sustiprėjo. Pasistatė geresnius trobesius, kurių stogus puikiausia importine skarda dengė. Augo pirmosios santuokos vaisiai Vanda ir Pranas, gimė Genovaitė ir Rimas, tėvai supratingai skatino juos mokytis, geresnio gyvenimo siekti. Pokaris buvo nelengvas. Nuolat siautėjantys sovietiniai kareiviai ir stribai dažnai užsukdavo į sodybą. Kartą užėjo būrelis okupantų kareivių, smarkiai įsigėrusio leitenanto Mamajevo vedamų. Šis išsitraukė pistoletą ir tuščią butelį nuo degtinės, liepė šeimininkui eiti į kaimą ir atnešti jį pilną naminės. Išėjo žmogus – nuėjo pas vieną, kitą kaimyną, bet niekur gėrimo negavo, tad sugrįžo tuščiomis. Bolševikas rodosi pasiuto – tyčiojatės, tuoj sušaudysiąs, mojuodamas ginklu visus ant grindų suguldė, o išeinat ir Bublį išsivarė, į rūsį Svėdasuose uždarė. Po kurio laiko kaip „buožėms“ uždėjo gal 40 tūkstančių rublių mokesčių, o galiausiai konfiskavo – keturiais vežimas išvežė maistą, geresnius daiktus, išsivarė gyvulius. Tik viena kiaulė kažkaip kampe užsiliko, bet sutemose užėję lietuviai partizanai ir tą paėmė – pasakė, kad vis vien sovietai atims, paprašė moterį pašviest, nusišovė, išsivežė, paliepė niekam apie tai nekalbėti. Tačiau šiaip taip gyvi, sveiki pergyveno tuos baisius laikus.
Vaikai užaugo. Pasiliko O. Bublienė sodyboje viena, išgyveno daugiau nei devyniasdešimt, o kai su ja kalbėjausi skambioje virtuvėje po Vilniaus Aušros vartų Marijos paveikslu jai tebuvo truputį virš aštuoniasdešimties. Jos sūnus Rimantas svaiginamą karjerą sugebėjo pasiekti dar sovietų laikais. Gabus statybos inžinierius palengva įkopė į statybos ministro pavaduotojo postą. Jo dukra Brigita taip pat daug savo kruopščiu darbu bei prigimties dovanotais gabumais ir žmogiškuoju žavesiu pasiekė. Ji puiki dainininkė, išgarsėjusi ispaniškojo flamenko ir lietuviškųjų sutartinių bendro dainavimo projektais, ji stropi mokytoja Muzikos akademijoje, truputį aktorė – filme „Vienų vieni“ suvaidinusi Daumanto žmoną. Ji ir dabar mielosios močiutės namų neapleidžia, nuolat iš Vilniaus ar net iš tolimos Ispanijos skubinasi dvasią nuraminti į Narbučius. Ten, kur skambėjo dainos, kurias dainavo močiutė Ona, kurios užbūrė ir padėjo dar karščiau pamilti mūsų nuostabią tautą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama