Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Sutinkant šv. Kalėdų šventes skaitėme smagius Troškūnų klebono Antano Pauliuko atsiminimus apie jo išgyventas Kristaus gimimo šventes. Dabar, didžiosios Prisikėlimo šventės išvakarėse paskaitykime, ką veikė, ką girdėjo, ką patyrė, apie ką mąstė šv. Velykų laike kiekvienos dienos įspūdžius kruopščiai dienoraštyje užrašinėjęs dvasininkas.

Rašyti kun. A. Pauliukas labai mėgo, į „dienynu“ vadinamų knygų lapus rašė atvirai, tarsi su geriausiu bičiuliu bendraudamas. Ar jis galvojo, kad beveik po šimtmečio šiuos jo užrašus kai kas skaitys, pažins to meto gyvenimą, na ir, žinoma, patį kunigą. Su visomis jo dorybėmis ir net ydomis, su „mažomis nuodėmėmis“. Ką gi jis rašė apie Gavėnią, didžiąją savaitę ir pačias pirmųjų nepriklausomos Lietuvos metų 1919 -1926 – ųjų Šv. Velykas Troškūnuose.
Štai 1919 m. balandžio 17 – ąją, Didįjį Ketvirtadienį, A. Pauliukas rašė apie bolševikų siautėjimus: „Jie ima iš žmonių gerus arklius ir tai atlikti jiems padeda tikriausieji arkliavagiai. Tokie tad išjojo pono Taugino drigantą – kumelį. Bolševikai gi paimdami šiek tiek sumoka, tačiau jų menko atlygio niekas nenori priimti. Raudonieji areštavę Dubriškio Bartoševičių, įkišo į kalėjimą, tačiau, kai šio pati jiems nuvežė 10 svarų lašinių, 5 svarus sviesto, vežimą bulvių, jį paleido.
Šv. Velykos švenčiamos balandžio 20 – ąją. Vikaras sunkiai serga, tad pamaldos bažnyčioje kaip paprastą sekmadienį, o po iškilmių visi suka vaišių pas Vilką, o sugrįžę, vakare, mėgavosi žydų teatro rodoma drama „Karalius Lira“ (Žydų karalius Lyras). Antrosios Velykų dienos rytą žemę buvo sukaustęs gruodas, o įdienojus sušilo iki dešimties laipsnių.
Įdomus įrašas apie 1920 m. vasario 16 – ios šventimą. „Po pamaldų bažnyčioje, vidury miestelio įrengtoje tribūnoje pirmasis patriotišką kalbą rėžė vikaras Antanas Ivaška, po jo kalbėjo mokytoja Barbora Vidugirytė, taip jausmingai, kad aplink buvo matyti ne tik ašarojančių moterų, bet ir vyrų. Šiai kalbą užbaigus, vienas po kito kalbėjo mokytojai Meškeris ir Petkūnas, o paskutinis – ponas Braždys, kuris gyrė save, o kitus buržujus peikė, kaip jau ne kartą buvo daręs. Visas miestelis buvo iliuminuotas, o gražiausiai atrodė klebonija, nes ant kiekvienos jos palangės degė po dvi žvakes. Vakare aplankę kaimyną Baranauską. Svečių ten buvo prisigrūdusi pilna gryčia, o degtinę gėrė „diržus išsijuosę“. Stebėjosi: „Dar man niekados neprisiėjo būti tokioje girtuoklių kompanijoj. Buvo girti vyrai, moterys ir šiaip bernai su mergomis. Gailiušiokas buvo pradėjęs muštynes, bet tuojau buvo sugniaužtas ir parsiųstas namo ant išsiblaivinimo“.
Po šitų vaišių rytojaus dieną dienoraštyje klebonas atvirai prisipažįsta: „Visą dieną sirgau pagiriom“. Tai mat koks smagus buvęs šventimas, o rytoj – jau Pelenų diena. Klebonas jaučias nusidėjėliu, o vikaras A. Ivaška tarsi supykęs jam ant plikės užpila nepamatuotai daug pelenų – atrodo tarsi iš krosnies ištrauktas.
Didžiajame Ketvirtadienyje nerami nuotaika, mat sužinojęs, kad jau pavakaryje kokia tai klaidžiojanti kometa skriesianti per Žemės orbitą, gal net savo branduoliu su ja susitiksianti. To pasekmės aiškios – vienu akimirksniu Žemė subyrės į dulkes. Girdint tokią naujieną plaukai ant galvos šiaušiasi ir tikrai būtų kraupu, jei ne „prima aprilis“ – Melų diena, balandžio 1- oji.
Jau kitų, 1920 m. pavasarį, prieš pat Verbą pasklidusi paskala, kad Kupiškio žydai ritualo tikslu norėję papjauti Migonių Petrylos vaiką. Žmonės įnirtę ruošėsi daryti žydų pogromą. Nusiminę ir Troškūnų žydai, nes pasiekusi žinia apie tai, kad Gomelyje išpjauta apie 5000 jų tautiečių. Klebonas pažymi: „Man rodos, kad žydų pogromai ir skerdynės turėtų pasikartoti visose šalyse. Juk revoliucija eina prieš piniguočius. Taigi ir žydų aukso spintas turės sudaužyti“.
Balandžio 27 – ąją švenčiamos šv. Velykos. Gražus, tykus rytas, žmonių į bažnyčią prisirinko daug. Apie septintą valandą pamaldas užbaigę, klebonijoje sulaukė svečių – pasveikinti užsuko keletas šlėktų. „Atsigavėję kiaušinių mušimu ir burnike“. Po to išvyko į dvarą, kur užkandę kalakutienos, sėdo lošti kortomis „šmindaferą“. (Tas pavadinimas išvertus iš prancūzų kalbos reiškia geležinkelį). Lošti klebonui „pasiutusiai“ nesisekę, tad pralošęs nemažai skatiko. Naktį lijo menkas lietus ir žaibavo…
1923 – ųjų šv. Velykos, kaip ir šiemet, išaušo balandžio 1 – ąją. Visą naktį pūtęs šaltas vėjas vis nenurimo, buvo apie septynis laipsnius šalčio, tad einant procesijai aplink bažnyčią klebonas vos nenušalęs rankų, gailėjosi, kad kailinių apykaklės nepastatęs ir neapsimovęs pirštinių. Antrąją dieną vėl vakaras, kuriame suvaidinti net du dalykai – komedija „Neatmezgamas mazgas“ ir „Naujokai“. Didžiausią juoką sukėlė mažų mergaičių baletas, kuomet vienai šokėjai užkliuvus, popierinis rūbas bematant suplyšo. Trečią dieną klebonas pietavęs pas nuovados viršininką, kur policininko sūnus plačiai pasakojo apie Klaipėdos paėmimą.
Balandžio 19 – ąją trankėsi pirmasis griaustinis, o kitą dieną buvo švenčiamos 1924 – ųjų šv. Velykos. Nuo pat ryto kaip iš kibiro pylė lietus, tačiau procesijai išeinant į šventorių visai lyti nustojo, tad bažnyčią apjuosę tris kartus. Į kleboniją vis užeinantys svečiai sutrukdė nors kiek numigti, o pirmą valandą klebonas išvyko į dvarą. Ten susirinkę bajorai labai dejavo ir „rūgojo“ valdžią, ministrą Krupavičių vadino diktatoriumi – ką nori, tą daro. Neva, labai neteisingai vykdo dvarų „parceliavimą“, nors numatyta palikti 80 hektarų centrus, daug kur bajorams nepalieka nei dešimties. Kalbėjo apie politinę tylą prieš audrą, dvarponių manymu, naujas Europos karas neišvengiamas.
Didysis Ketvirtadienis – 1925 – ųjų balandžio 9 – oji. Žmonių bažnyčioje daug, išklausęs net 273 išpažintis. Neįtikėtina. Šilumos net dvidešimt laipsnių, keliai tiek pradžiuvę, kad net dulka. Zakristijoje vyko Šv. Sakramento brolijos susirinkimas, paskelbęs draugijos įstatus klebonas ragino narius dalyvauti visas tris dienas, o ypač naktį prieš Velykas adoracijoje, o Šv. Sakramento procesijoje dalyvauti su degančiomis žvakėmis. Pabaigoje paskelbęs, kad Pranciška Urbonavičiūtė už anonimiškų laiškų rašymą pašalinama iš Tretininkų draugijos.
Balandžio 4 – oji, 1926 m. šv. Velykos, rytas vėsus, bet tykus. Žmonių bažnyčioje buvo daug, o iškilmės pasibaigė apie septintą valandą. Pasėdėjęs su pasveikinti atėjusiais valsčiaus ponais bei mokytoju Karumnu su žmona, klebonas vidurdienį išvyko į dvarą. Ten svečiavosi visa ponų Gecevičių giminė bei ponas Montvila iš Šėtos. Pavalgę pietus lošė vintą, o jau ketvirtą valandą klebonas meldėsi bažnyčioje – vyko iškilmingos vakarinės pamaldos – mišparai. Vakare namie nesėdėjo – nuėjo pasisvečiuoti pas vaistininką. Dienoraštyje pažymi, kad rytais dar būna menkas gruodas, pučia šaltas, sausas šiaurys vėjas, todėl laukai ir keliai palengva džiūsta.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama