Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Beveik pačioje Vilniaus širdyje, šalia gotikinės architektūros perlu vadinamos Šv. Onos bažnyčios, istorinėje didikų Sapiegų šventovėje – Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje – jau 10 metų veikia Lietuvos bažnytinio paveldo muziejus.
Kolekcijos pagrindą sudaro Vilniaus arkivyskupijos turtai, Katedros lobynas bei unikalūs Dievo garbei sukurti liturginiai, ikonografiniai kūriniai.

Sapiegų bažnyčia

Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir buvęs bernardinių vienuolynas – įspūdingas Renesanso laikų ansamblis. Jo statybą ir puošimą rėmė Leonas Sapiega, vienas garsiausių XVI–XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų. Vienuolyne įsikūrė griežtą klauzūrą priėmusios seserys bernardinės. Bažnyčia tapo ne tik maldos namais, bet ir Sapiegų giminės mauzoliejumi.
Į kapavietę rūsyje po presbiterija pirmasis sidabruotame karste atgulė 1633 m. liepos 7 – ąją miręs fundatorius L. Sapiega. Šalia jo buvo laidojami ir kiti XVII a. bei vėliau mirę giminaičiai. Maskvos kariuomenei 1655 m. užgrobus Vilnių, bažnyčią ir vienuolyną nusiaubė miestą plėšę kareiviai, jie nukankino vienuoles bei išdraskę kapavietes išbarstė Sapiegų kaulus. Tačiau nežiūrint visų negandų, puošnūs antkapiniai paminklai išliko iki šių laikų.
Sovietmečiu bažnyčia kurį laiką naudota kaip sandėlis, o vėliau, 1948 m. nuspręsta šventovėje įrengti architektūros muziejų. Buvo sunaikinti puošnūs barokiniai altoriai, sakykla, išmontuoti ir Tauragės bažnyčiai perduoti vargonai, pražuvo ir kai kurie paveikslai.
Dar viena nelaimė – pastatą suniokojo kilęs gaisras ir tik po remonto, 1964 m., buvo atverta pirmoji Architektūros muziejaus ekspozicija. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1993 m. bažnyčia ir kiti prie jos likę pastatai buvo sugrąžinti Vilniaus arkivyskupijai.

Muziejus – pirmieji žingsniai
ir didis susidomėjimas

Bažnytinio meno ekspozicijos įsikūrė ir buvo atvertos visuomenei tik 2009 metais. Po to, kai 2005 m. nuspręsta čia kurti Bažnytinio meno muziejų ir buvo užbaigtas net ketverius metus trukęs interjero ir fasadų remontas. Tokio lobyno kolekcija buvo pradėta kaupti dar tarpukariu Kaune, po to buvo išblaškyta, kai kas pateko į muziejus, kai kas pasiliko kunigų seminarijoje, įvairiose bažnyčiose. Šio muziejaus pagrindinį fondą, kuriame dabar gerokai virš 4000 eksponatų, sudaro vertybės iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių.

Katedros lobynas ir kitos
įdomybės

Pasak istorikų, turtinti Lietuvos bažnyčias bei vienuolynus, dovanoti žemės valdas, aukoti stambias pinigų sumas, dovanoti brangius liturginius reikmenis, kuriuos iš ypač brangių medžiagų kūrė auksakalystės ir juvelyrikos meistrai, buvo diduomenės, brolijų priedermė.
Pasiturinčioms giminėms brangi dovana bažnyčiai buvo natūrali luomą pažyminti pareiga ir religinės savimonės ženklas. Ant dovanotų relikvijų aptinkami Goštautų, Sapiegų, Valavičių, Pacų, Tiškevičių ir kitų didikų herbai. Ypač buvo madinga XVI – XVII amžiuje, kuomet vykstant kovai tarp katalikų ir konkuruojančių protestantiškų konfesijų, tokia dovana buvo ir apsisprendimas pasilikti ir vis labiau remti katalikų bažnyčią.

Krašto auksakalystės centras buvo Vilnius, kur dirbo vietiniai ir iš užsienio atvykę bei įsikūrę meistrai, tačiau mūsų bažnyčiose išliko ir iš kitų Europos šalių, net iš didžiųjų menų centrų – Florencijos ir Augsburgo – atvežtų dirbinių.
Katedros lobynas nustebino visko mačiusius. Meno vertę puikiausiai suvokiantis Nacionalinio dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys įspūdingai kalbėjo apie šį lobyną. Atidarant parodą dalyvavo didelis būrys dvasininkų, o Troškūnų klebonas kan. Saulius Filipavičius pasigėrėdamas ištarė, kad tai prabangu, brangu ir didinga, nes šie visi dalykai sukurti norint pagarbinti Dievą.
Tarsi švytintis tikėjimo bokštas stūkso didžioji Goštautų monstrancija. Ji buvo dovanota Geranainių Šv. Mykalojaus bažnyčiai 1539 mirusio grafo Alberto Goštauto. Tai viena didžiausių monstrancijų visoje Rytų Europoje, kuri gerokai pranoksta daugybę menkesnių, tačiau taip pat meniškų bei vertingų monstrancijų., kuri spindi tauria aukso, sidabro bei kitų brangių metalų šviesa, tiesiog skleidžiasi augaliniais ornamentais, papuoštos amžinąją šviesą simbolizuojančiais spinduliais, šventųjų bei angelų figūrėlėmis, Kristaus kankinimo įrankiais bei kitais simboliais.
Ekspozicijoje gausu liturginių indų – taurių, komuninių, patenų, įvairių lazdų, skeptrų, pastoralų ir kitų instignijų. Įspūdinga – masyvi, aukšta, grakščiai suriesta viršūne, reljefu su Šv. Kristoforo atvaizdu papuošta Vilniaus vyskupo lazda. Šis pastoralas pagamintas garsiojo Vilniaus meistro Stanislovo Djakovskio. Šalia dar puošnesnė vyskupo valdžią pabrėžianti lazda – 1883 m. Pavelo Ovčinikovo dirbtuvėse Maskvoje nukalta.
Brangmetaliu, brangakmeniais spindinčios, keraminiais paveikslėliais puoštos aukojimo taurės. Tiesiog neįtikėtina, kad Andriaus Makenseno 1646 m. Gdanske sukurta sprindžio aukštumo, tačiau masyvi taurė yra didžiausias toks gryno aukso indas Lietuvoje.
Reto grožio relikvijoriai – indai bažnyčios šventųjų relikvijoms laikyti. Ekspozicijoje įstabi Lietuvos globėjo Šv. Kazimiera figūrėlė, jos viduje įdėta šio Vilniaus katedroje palaidoto šventojo relikvija – kaulo fragmentas. Šalia rankos formos tvarinys, seniausias išlikęs šalyje, sukurtas apie 1500 – 1503 m. „kalbančiųjų“ tipo relikvijorius, kuriame saugoma iš Krokuvos atgabenta Šv. Stanislovo rankos kaulo dalis. Pasak tradicinių liudijimų, ta relikvija dovanota dar 1388 m. Katedros pašventinimo proga. Spėjama, kad ant relikvijoriaus nykščio užmautas brangus žiedas kadaise priklausė kažkuriam vyskupui, kad relikvijorius pagarbiam garbinimui būdavo išstatomas du kartus metuose – Šv. Stanislovo iškilmių proga gegužės 8 ir rugsėjo 27 dienomis.
Eksponuojami ir meniški paveikslų aptaisai bei altorių aptiesalai – antepedijai. Ypatingi Trakų Dievo Motinos papuošimai – karūnos, žiedai, ornamentuoti apdarai. Muziejus didžiuojasi ir ypač turtinga liturginių drabužių bei procesijos altorėlių kolekcija.

Anykštėniškas paveldas

Kuomet buvo rekonstruojama Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Antakalnyje, tai altorių supusios barokinės įvairių apaštalų, šventųjų ar įvairių tautų vyrų skulptūros tapo nebereikalingos. Kažkaip sužinojo debeikiečiai ir, matyt, dvarininkui Jelenskiui tarpininkaujant figūros buvo nupirktos, pargabentos į Debeikius ir papuošė senąją dar medinę bažnyčią.
Kuomet 1913 m. Debeikiuose buvo pastatyta nauja naujosios gotikos stiliaus bažnyčia minėtos statulos niekur nebetiko, nebepritiko, na ir kunigai, rodosi, nebuvo dideli meno gerbėjai, nelabai suvokė, kad tai yra reto unikalumo vertybė. Antraip juk nebūtų garbiam svečiui paprašius klebonas nurėžęs vieno šventojo statulos galvos ir nepadovanojęs. Tą istoriją mena iki šiol išlikusi begalvė figūra. Naujosios šventovės bokšte sukrautos vertybės apie 1980 m. buvo išgabentos į Panevėžio katedrą ir ten tiesiog viena ant kitos, rietuvėmis sukrautos ant choro balkono. Kas žinojo apie retas, barokines, kadaise polichromuotas statulas stebėjosi, kad jos niekur neeksponuojamos, niekas nesiima jų restauruoti, nors panašių vertybių šalyje labai nedaug. Net ir debeikiečiai buvo užsimoję medinius stebuklus susigrąžinti ir buvusioje špitolėje įkurti muziejų.
Tačiau galiausiai Panevėžio vyskupui leidus vertybės, matyt, jau nesugrąžinamai buvo išgabentos į Vilnių, į Bažnytinio paveldo muziejų. Kurį laiką eksponuotos, dabar vėl sukeltos į fondus ir palengva restauruojamos.

Siuvinėtas Dangus ir
edukacijos

Rūsiai, archeologija, kažkas neįtikėtino, kuomet eini požemio koridoriumi, žvelgi į iš didžiulių akmenų ir plytų mūro suręstas sienas, vis užsuki ir užsuki į erdves, skliautuotas požemių menes. Didybė… Taip čia Vilnius, čia sostinė, čia karalių miestas ir pripažįsti – gerokai didingiau negu Troškūnuose.
Siuvinėtas dangus, parodos, susitikimai su moksleiviais ir vyresniais žmonėmis.
Muziejui priklauso ne tik ekspozicijos pagrindiniuose Šv. Mykolo bažnyčios patalpose, bet ir katedros požemiai bei varpinė. Lankytojas gali naudotis ir audiogidu, kuris apie eksponatus net  pusantros valandos kalba lietuvių, anglų bei vokiečių kalbomis. Kiekvieną šeštadienį 14 val. vyksta ekskursijos „Vilniaus katedros lobyno paslaptys“. Yra ką veikti ekspozicijose ir giliai tikinčiam, ir dar savojo tikėjimo ieškančiam jaunuoliui, moksleiviui ar vaikui. Mažiausiems siūlomos edukacinės programos „Auksakalio dėlionė“, „Ko norėtum paklausti vienuolio“, „Atrask istoriją“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama